Kurumsal Gelişim

A Sample Post Title Place Holder

 

Kariyer Akademisi'nde, kişilerin yanı sıra kurumlara da güzel ve etkili konuşma alanında hizmet verilmektedir. Çünkü, bir kurum attığı her adımla, her davranışıyla, söylediği her kelimeyle kimliği, felsefesi, imajıyla ilgili bir mesajı iletir. Yani, iletişim kurmuş olur. Kurumlar, pazarlama ve iletişim stratejileri konularında en ileri teknikleri kullansalar da, bu teknikleri kişiler uygular. Bu nedenle, bu uygulamanın sağlıklı bir biçimde yaşam bulup, zengin bir iletişime kavuşabilmesi kişilerin doğru, güzel ve etkili konuşma becerileriyle mümkündür.

En alttan en üst kademeye, kurum içinde çalışan elemanlar kurulan bu iletişimin esasını oluşturur. Onların tavırları, tarzları, kullandıkları iletişim ve dil, kurumun imajını yüceltir veya zedeler. Firma çalışanlarını bu konuda eğitmek, bu programın temel amacıdır.

 

MOTİVASYON

 

Programın Hedefi:

Yöneticilerin görevi, belirlenen hedefler doğrultusunda kurumları yönetmektedir. Çağdaş işletmecilik, çeşitli disiplinlerden, özellikle psikoloji biliminin MOTİVASYON konusundan geniş ölçüde yararlanmaktadır. Çünkü, kurumun verimli bir şekilde çalışabilmesi, insan unsurunun en etkin bir şekilde yönetilmesine ve kişisel verimliliklerinin arttırılmasına bağlıdır.

Kişisel verimliliğin arttırılmasında ise, motivasyon ve iş ortamı önem kazanmaktadır. Çalışılan kuruma duyulan güven, birlik-beraberlik, yardımlaşma ruhu ve karşılıklı sevgi, saygı bir kurumun "şirket ruhu"nu, bir başka deyişle "kurum kültürünü" oluşturmaktadır.

 

Programın İçeriği:

* İş hayatında motivasyonun önemi

* Başlıca motivasyon teorileri

* Motivasyonun iş ortamına katkıları

* İşletmelerde motivasyonu artıran ve azaltan uygulamalar

* Motivasyon ve sorumluluk

* Şirket ruhu ve motivasyon

* Hiyerarşi ve motivasyonda denge

* İş hayatında ödüllendirme ve cezalandırma davranışları

* Ekip ruhu ve motivasyon

* Kişi-kurum ilişkilerinin dengelenmesinde motivasyon

 

LİDERLİK ve YÖNETSEL İLETİŞİM

 

Programın Hedefi:

Tüm yöneticiler kurumlarının amaçları doğrultusunda iletişim faaliyetlerinde bulunurlar. Başarılı yöneticiler, aynı zamanda iyi bir iletişimcidirler. Örgüt içi iletişim, bireylerin kişisel ve sosyal ihtiyaçlarını sağlayarak, uzun süreli motivasyon elde edilmesini temin eder. Yönetim kademelerinde üst makamlara tırmandıkça, iletişim becerilerinin önemi artar. Yapılan bir bilimsel araştırmada, işletme öğrencilerine üst düzey yönetici pozisyonunda olan kişilere yönetim becerilerinin gelişebilmesi için hangi konularda ders almaları gerektiği sorulmuştur. Sonuç olarak, sözlü ve yazılı iletişim konusu %71.4'lük bir oranla, finans, pazarlama, uluslararası ticaret gibi konuların çok önüne geçerek birinci sırada yer almıştır.

 

Programın İçeriği:

* Yönetsel iletişimde yöneticinin liderlik özellikleri

* Yönetici ve yönetim kademeleri arasında ilişki

* Takım alışmalarında iletişim

* Yönetici ve astlar arasında iletişim

* Yöneticilerin iletişim becerileri

* Yönetsel iletişimde motivasyon

* Yönetsel iletişimde otorite ve sorumluluğun belirlenmesi

 

BAŞARILI DİL ve İLETİŞİM

 

Programın Hedefi:

Doğru algılama, doğru düşünme ve doğru davranış sözleriyle ifade edebileceğimiz İLETİŞİM, günümüzde öğrenci, öğretmen, veli, yönetici ve işadamı gibi toplumun her kesimini yakından ilgilendiren, öğrenilmesi ve uygulanması gereken bir hedef, hatta orunluluk haline gelmiştir. İnsan uzlaşan, ünsiyet eden kişi demektir. İnsan sözcüğünün taşıdığı derin anlamların ışığında evlerimizde, iş yerlerimizde ve özellikle sokakta yapıcı iletişim kurma çabalarımızı arttıracak, iletişimi yıkıcı unsurlardan arındıracak eğitim faaliyetlerinde bulunmak durumundayız.

Programın İçeriği:

* Hayallerimiz, düşüncelerimiz, dilimiz ve davranışlarımız arasındaki bağlantı

* Günlü yaşantımızda sık sık karşılaştığımız iletişim kazaları, bu kazalardan az hasarla çıkış yolları

* Etkili bir dil ve iletişim süreci gerçekleştirmek için unutulacak ve hatırlanacak sözler

* Gerçek konuşma sanatı yalnızca doğru şeyleri söylemek değil, yanlış şeyleri söylememektir.

* Yanlış ifadelerden kaçınma

* Yönetici, anne-baba ve öğretmen açısından EMPATİK DİNLEME ve püf noktaları

* Aklımızın, gönlümüzün, ses tonumuza, miniklerimize, sözlerimize yansıması

* Söylemek istediklerinizi susarak anlatmanın yolu

* İnsan ilişkilerinin en değerli halkasını oluşturan samimi iletişimde, kişinin kendini tanıma süreci nasıl gerçekleşir

* İç ve dış dünyamız arasındaki iletişim sağlama

* İletişim sürecinde hatalarımızdan yararlanma

* Toplantı-sunum için yazılı ve sözlü iletişim becerilerimizi geliştirme

 

ETKİN SUNUM ve TOPLANTI TEKNİKLERİ

 

Programın Hedefi:

Kurum içi ve kurumlar arası iletişimde kişisel ve örgütsel düzeyde başarınızı tayin eden en önemli sözel iletişim becerileri SUNUM ve TOPLANTILARDIR. Başarılı bir sunum kişisel ve kurumsal imajınızı yüceltirken, dinleyenlerin ilgi ve dikkatlerini canlı tutarak istediğiniz olumlu etkiyi sağlar. Yerinde, zamanında, doğru kişilerle ve gündemle gerçekleştirilen toplantılar hem toplantı başkanına duyulan güveni arttırır; hem de iş verimliliğine olumlu katkılarda bulunur. Çeşitli kademelerdeki yöneticiler zamanlarının çok önemli bir bölümünü sunumda bulunmak, iş toplantıları düzenlemek ve bu toplantılara katılmakla geçirirler.

 

Programın İçeriği:

* Sunum çeşitleri

* Katılımcıların analiz edilmesi

* Ana fikir ve mesajın belirlenmesi

* Görsel ve işitsel materyallerin kullanılması

* Kürsü ve sahne korkusunun yenilmesi

* Tonlama, ses, telaffuz ve hitap tarzı

* Sunumlarda kılık-kıyafet ve vücut dili

* Sunum öncesinde, esnasında ve sonrasında izlenecek süreç

* Katılımcıların firma ve bölümlerini tanıtan örnek bir sunum yapmaları

* Toplantıların amaç ve çeşitleri

* Gündemin belirlenmesi

* Toplantılarda dil ve üslup

* Katılımcılar açısından toplantılar

* Toplantı süresinin ayarlanması

* Toplantı öncesi ve sonrası izlenecek süreç

* Toplantıların açılış ve kapanış ifadeleri

* İş hayatı ile ilgili çeşitli konularda örnek bir toplantı yapılması

 

KRİZ ve KAOS YÖNETİMİ

 

Programın İçeriği:

İşletmeler de insanlar gibi var olma süreçlerinin değişik dönemlerinde farklı tür ve boyutta tehdit ve krizlerle karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle sistemler sürekli kriz ortamlarına hazırlıklı olmalıdırlar. Kriz yönetiminde, üst düzey yöneticiler, krize bir alternatif oluşturmaktan ziyade, sistemi krize hazırlıklı ve dayanıklı hale getirmelidirler. Bu amaçla bir kriz planı oluşturulmalı ve faaliyetleri kontrol altında bulundurmayı başarmalıdırlar.

 

Programın Hedefi:

* Krizin tanımı ve örgütler açısından önem

* Kriz türleri

* Krizlerin oluşma nedenleri

* Krizlerin yol açabileceği sorunlar

* Kriz ortamında yönetim

* Kurumların krize hazır olmasının sağlanması

* Kurumların kriz ortamına hazır olup olmadığının belirlenmesi

 

ULUSLARARASI İŞ KÜLTÜRÜ

 

Programın İçeriği:

Uluslararası kültürel farklılıkları doğru anlamak ve sonuç alıcı ilişkiler kurmak günümüzün küresel pazarında hayati önem taşımaktadır. Uluslararası iş kültürü programlarımız farklı ulus ve firma kültürlerinin nasıl kavranabileceğini, kültürel beklentilerinin nasıl okunabileceğini anlatıyor. İşadamlarımızın ve iş kadınlarımızın uluslararası ilişkilerde yüz yüze gelebilecekleri sorun ve fırsatları değerlendiriyor.

 

Programın Hedefi:

* Ticaretin küreselleşme süreci

* Kültürler arası iletişim ilkeleri

* Ticari ilişkide bulunduğumuz ülkelerin kültürel özellikleri

* Selamlama, hediye alma ve verme kültürleri

* Kadınlar ve erkekler için kültürel mayınlar

* Kültürler arası pazarlamada dikkat edilecek hususlar

* Uluslararası kültür ve şirket etiği

* Kültürler arası iletişimsizlikten doğan sorunlar

* Yaşanmış olayların analizi ve çözüm yolları